Index geschiedenis.

Op deze pagina treft u een korte beschrijving aan van de diverse geschiedenis pagina’s van familie de Grijs-Alserda.

Het geslacht de Grijs.

Tegen het einde van de 17e eeuw kwamen Jan en Mathias de Grijs uit Normandië naar Groningen, beiden waren zilversmid van beroep. Zij trouwden twee nichten (?) Hiddincks uit de stad Groningen. Over de familierelatie van Jan en Mathias is niets naders bekend. Mathias vestigde zich in de stad Groningen. Hij verkreeg door zijn huwelijk in 1698 het klein-burgerrecht. Van hem of van zijn nakomelingen zijn geen stukken in de collectie bewaard gebleven.

Het geslacht Alserda.

De oudst bekende voorouder van de familie Alserda ‘’Jelte Lolles’’ woonde in Leeuwarden en was afkomstig uit het in de voormalige gemeente Barradeel gelegen Minnertsga. Hij tooide zich op het eind van zijn leven met de familienaam Alserda. Van zijn vier kinderen kreeg alleen de zoon Lollius nazaten. Deze Lollius vestigde zich door huwelijk op het Corpus de Linde onder Marum.

Cornelius de Grijs.

Cornelius Josephus de Grijs woonde in 1811, het jaar waarin hij benoemd werd tot Municipale raad van de gemeente Marum, samen met zijn vrouw en schoonfamilie,op de Corpus de Linde ten zuiden van het dorp Marum. De aanduiding ''Corpus'' wijst erop dat hier sprake is van voormalig kloosterbezit; in dit geval het klooster Trimunt. De Linde was een zeer voorname hofstede omringd door grachten. Bij het complex be- hoorde een flink aantal boerderijen, vele hectares bouwland en daarnaast het uitgestrekte Lindsterveld, dat zo ongeveer de hele zuidpunt van de gemeente omvatte.
Genealogie familie de Grijs-Alserda.

De collectie.

Door het overlijden van Wilhelmus Hendericus de Grijs op 3 mei 1945, werd zijn op dezelfde dag verleden testament bekrachtigd waarbij hij de in zijn bezit zijnde familiepapieren aan het provinciaal archief in Groningen vermaakte Daar hij in zijn correspon-dentie met de rijksarchivaris te Groningen het rijksarchief in de provincie Groningen steeds met "provinciaal archief" had betiteld werd de collectie nog in hetzelfde jaar door Cool, notaris te IJsselstein, aan de rijksarchivaris in de provincie Groningen overgedragen

Corpus de Linde.

Een betekenis van het woord corpus is kloosterbezit dat door een klooster zelf wordt bewerkt.In het landschap Vredewold, in het zuid-westen van de provincie Groningen, lagen eertijds, evenals in de aangrenzende delen van Friesland en Drenthe, uitgestrekte heidevelden Voor zover bekend werd in de 16e eeuw in dit gebied een begin gemaakt met het in het groot ontginnen van de daar liggende venen. In die tijd kocht de familie van Ewsum daar een groot aantal heerden op waaronder de in het gelijknamige gebied gelegen heerd de Linde.

De collatierechten van Marum.

Vanouds waren de collatie-rechten van Marum in het bezit van de Heer van Nienoord, cq van de eigenaar van Corpus de Linde onder Marum Na een groot aantal weder-waardigheden waar hier niet op wordt ingegaan, komt het Corpus in 1623 in het bezit van Jan Bezuin. Laatstgenoemde overleed in 1653; Zijn schoonzoon Emilius Otthonides erfde het Corpus; na diens overlijden in 1661 werd zijn dochter Magdalene zijn erfgenaam.
Lees meer > Lees meer >  Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer >

Familiewapen.

Beschrijving familiewapen van het geslacht de Grijs.
Lees meer > Lees meer > Lees meer > Lees meer >